Srpski jezik za strance

Prilagodite se brzo!

Odaberite odgovarajući kurs srpskog jezika za strance i prilagodite se veoma brzo novom okruženju i savladajte jezik na različitim nivoima: A1, A2, B1, B2, C1 ili C2.

Choose the appropriate Serbian language course for foreigners and adapt very quickly to the new environment and master the language at different levels, from beginner to advanced (A1 - C1). The emphasis is on the conversation.

 

It is possible to attend the course individually, half-individually (2-4 participants) or in groups (5-7 participants) in English, Russian, Spanish or one of the languages taught at school. Textbooks and all materials are provided. At the end of the course and the passed test, the participants receive a certificate of mastered language level.

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa: 

Srpski jezik za strance - A1


Trajanje: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa: 

Kurs je namenjen polaznicima koje nisu ranije učili srpski jezik. Kurs se sastoji od 48 školskih časova od 45 minuta i obuhvata čitanje, pisanje, slušanje, osnove gramatike. Nastava se izvodi na sledećim jezicima: engleskom, ruskom, italijanskom, španskom, mađarskom i francuskom.


Teme kursa: 

Na početnom nivou A1 polaznici uče oba pisma, ćirilicu i latinicu, upoznaju se sa fonetikom srpskog jezika, uče osnovne glagolske oblike/vremena – infinitiv, prezent, perfekat i futur. Takođe, upoznaju se sa brojevima, bojama, dobima dana, godišnjim dobima i satima, uče da pišu i čitaju.


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa A1 polaznici stiču elementarno poznavanje jezika koje će nadograđivati na višim nivoima.


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja: 

Usmene i pismene provere, završno polaganje za sertifikat. 

Pun naziv kursa: 

Srpski jezik za strance - A2


Trajanje: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa: 

Kurs je namenjen polaznicima koji imaju osnovno predznanje srpskog jezika. Kurs se sastoji od 48 školskih časova od 45 minuta i obuhvata čitanje, pisanje, gramatiku i konverzaciju na višem osnovnom nivou A2. Nastava se izvodi na sledećim jezicima: engleskom, ruskom, italijanskom, španskom, mađarskom i francuskom.


Teme kursa: 

Na nivou A2 polaznici utrđuju gradivo sa prethodnog nivoa i uče kako da se snađu u najrazličitijim svakodnevnim situacijama: od pijace, preko prodavnice garderobe, naručivanja hrane i pića u restoranu, do vođenja mini razgovora na srpskom jeziku. Na ovom nivou se takođe upoznaju sa morfologijom, pluskvamperfektom, futurom 2 i potencijalom. 


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa A2 polaznici će nadograditi elementarno poznavanje srpskog jezika što će biti dovoljno za snalaženje u svakodnevnim situacijama.


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja: 

Usmene i pismene provere, završno polaganje za sertifikat. 

Pun naziv kursa: 

Srpski jezik za strance - B1


Trajanje: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa: 

Kurs je namenjen polaznicima koji su stekli elementarno znanje srpskog jezika i žele da isti usavrše. Sastoji se od 48 školskih časova od 45 minuta i obuhvata čitanje, pisanje, gramatiku i konverzaciju na višem srednjem nivou B1. Nastava se izvodi na sledećim jezicima: engleskom, ruskom, italijanskom, španskom, mađarskom i francuskom.


Teme kursa: 

Na nivou B1 polaznici se upoznaju sa sintaksom srpskog jezika, usvajaju znanja o strukturi rečenice, funkciji reči u rečenici, kao i o aoristu, radnom glagolskom pridevu, imperfektu. Takođe će steći znanja o rodbinskim odnosima, zanimanjima, obavezama, gastronomiji, sportu…


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa B1 polaznici su osposobljeni da operišu jezikom na srednjem nivou, vode jednostavnije konverzacije, pišu sa manjim greškama i dobro čitaju. 


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja: 

Usmene i pismene provere, završno polaganje za serfifikat 

Pun naziv kursa: 

Srpski jezik za strance - B2


Trajanje: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa: 

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da usavrše srpski jezik i postanu samostalni govornici. Sastoji se od 48 školskih časova od 45 minuta i obuhvata čitanje, pisanje, gramatiku i konverzaciju na višem srednjem nivou B2. Nastava se izvodi na sledećim jezicima: engleskom, ruskom, italijanskom, španskom, mađarskom i francuskom.


Teme kursa: 

Na nivou B2 polaznici proširuju znanja iz sinkatse srpskog jezika, uče izuzetke, ostale glagolske oblike, usavršavaju konverzacijske sposobnosti, proširuju znanje o srpskoj kulturi i tradiciji. 


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa B2 polaznici suvereno vladaju jezikom, ćitanjem i pisanjem, poznaju deo kulturnog nasleđa.


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja: 

Usmene i pismene provere, završno polaganje za sertifikat. 

Pun naziv kursa: 

Srpski jezik za strance - C1


Trajanje: 90 časova od 45 minuta


Opis kursa: 

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da do tančina usavrše srpski jezik i usvoje znanja iz srpske istorije, kulture i tradicije. Sastoji se od 48 školskih časova od 45 minuta i obuhvata čitanje, pisanje, gramatiku i konverzaciju na višem srednjem nivou B2. Nastava se izvodi na sledećim jezicima: engleskom, ruskom, italijanskom, španskom, mađarskom i francuskom.


Teme kursa: 

Na nivou C1 polaznici stiču znanja iz leksikologije, istorije jezika, uče fraze, izuzetke. Velika pažnja posvećena je pisanju, govornoj kulturi, savremenom jeziku, istoriji, kulturi i savremenom načinu života Srba.


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa C1 polaznici suvereno vladaju ne samo jezikom, već znaju i širi kontekst, stiču znanja iz savremenog jezika i života.


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja: 

Usmene i pismene provere, završno polaganje za sertifikat. 

Pun naziv kursa: 

Srpski jezik za strance - C2


Trajanje: 90 časova od 45 minuta


Opis kursa: 

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da govore srpski jezik kao maternji. Sastoji se od 48 školskih časova od 45 minuta i obuhvata pisanje, gramatiku i konverzaciju na najvišem nivou. Nastava se izvodi na sledećim jezicima: engleskom, ruskom, italijanskom, španskom, mađarskom i francuskom.


Teme kursa: 

Na nivou C2 polaznici stiču znanja iz leksikologije, istorije jezika, uče fraze, izuzetke. Velika pažnja posvećena je lepom i tačnom pisanju, govornoj kulturi, usavršavanju akcenata, savremenom jeziku.


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa C2 polaznici završavaju učenje srpskog jezika i osposobljeni su da isti koriste u svim situacijama, rade, izlažu i pišu potpuno samostalno.


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja: 

Usmene i pismene provere, završno polaganje za sertifikat.