Priprema za malu maturu

kombinovani kurs za polaganje male mature

Položite prijemni bez po muke!

U našem kombinovanom kursu, udružili smo snage da vam omogućimo pripremu za polaganje prijemnog ispita za srednju školu kao nikada do sada. Bez obzira na to da li se suočavate sa izazovima srpskog jezika i matematike za prijemni ispit ili se pripremate za ostale predmete poput fizike, hemije, biologije, geografije i istorije, vaš cilj je naš prioritet.

Sa stručnim predavačima koji su lideri u svojim oblastima, nudimo ciljan i efikasan pristup pripremi za malu maturu. Shvatili smo da mala matura ne mora biti izvor stresa. U stvari, mi definišemo mapu puta koja će vam omogućiti da korak po korak pripremite prijemni ispit od početka do kraja, osiguravajući da svaki deo gradiva bude savladan sa samopouzdanjem.

Verujemo da je ključno razumeti da broj bodova koji postignete na maloj maturi ima značajnu ulogu u vašem budućem obrazovanju. Naša predanost vašem uspehu znači da ne samo da vam pomažemo da steknete duboko razumevanje gradiva, već vam takođe pružamo savete i strategije koje su vam potrebne da postignete visoke rezultate.

Vaš izbor srednje škole je važan i zato smo tu da vam pružimo podršku tokom celog procesa. Od predaje liste želja u osnovnoj školi do poslednjeg trenutka pre polaganja male mature, mi vam nudimo smernice i resurse kako bismo osigurali da se na kraju osećate spremno i samouvereno.

Učenje za malu maturu ne treba da bude prepreka. Uz našu stručnost i iskustvo, verujemo da svako može da ostvari svoj pun potencijal na ovom važnom koraku obrazovanja. Vaš uspeh na polaganju male mature zavisi od više faktora, a mi smo ovde da vam pomognemo da se pripremite za svaki od njih.

Nemojte da dozvolite da vas strah od polaganja male mature obuzme. Umesto toga, prihvatite izazov uz našu podršku i zajedno ćemo raditi ka ostvarenju vaših ciljeva. Vaša mala matura zaslužuje da bude bezbrižna i mi smo ovde da se pobrinemo da tako i bude.


Kursevi uključeni u ponudu

Matematika

Pun naziv kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Matematika)


Trajanje: 24-32 časa po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz matematike podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica gradiva za osnovnu školu,  rešavanje zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete, rešavanje zadataka sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa: 

Teme su podeljene na tri nivoa (osnovni, srednji i napredni) i one obuhvataju: brojeve i operacije sa njima, algebru i funkciju, geometriju, merenje i obradu podataka.


Ishodi učenja: 

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama, interaktivna nastava, grupni i samostalni rad.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

 Srpski jezik

Pun naziv kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Srpski jezik)


Trajanje: 24 časa po 45 minuta


Opis kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz srpskog jezika i književnosti podrazumeva rešavanje Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete, obnavljanje svih nastavnih jedinica koje se u njoj nalaze.


Teme kursa: 

Teme su podeljene na tri nivoa: osnovni, srednji i napredni, a teme kursa su: veština čitanja i razumevanje pročitanog; pisano izražavanje; gramatika, leksika, narodni i književni jezik; književnost.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici ce moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Fizika

Pun naziv kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Fizika)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz fizike (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica šestog, sedmog i osmog razreda, rešavanje Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete, rešavanje zadataka sa prijemnih ispita prethodnih godina. Učenik se motiviše da aktivno učestvuje u procesu učenja, daje se podsticaj za izražavanje ideja i mišljenja i ukazuje se na načine rešavanja kvalitativnih i kvantitativnih zadataka.


Teme kursa:

Teme kursa su: merenje, ravnomerno pravolinijsko kretanje, ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje, sila, masa i gustina, pritisak čvrstih tela i tečnosti, ravnoteža, rad, energija, snaga, toplotne pojave, oscilatorno i talasno kretanje, svetlosne pojave, električno i magnetno polje, električna struja, osnovi atomske i nuklearne fizike.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Biologija

Pun naziv kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Biologija)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz biologije (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Prelaze se Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete i rešavaju se zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa: 

Teme kursa su: osobine živih bića; grupisanje živih bića; delovi ćelije; razlike među ćelijama; jednoćelijski i višećelijski organizmi; jednoćelijske eukarije; carstvo životinja, deoba ćelija, DNK i geni; pravila nasleđivanja; nivoi organizacije i građe tela; dokazi evolucije; ekologija i ekološki faktori; populacija, biocenoza, ekosistem; biodevirzitet; sistemi organa kod čoveka; bolesti zavisnosti.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Hemija

Pun naziv kursa: 

Priprema za polaganje kombinovanog testa - hemija 


Trajanje kursa: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa: 

Grupni časovi (3-5 učenika)

1.čas - Materija; supstance; Smeše; promene supstanci 

2.čas - Razdvajanje sastojaka smeše; hemijski elementi i jedinjenja

Nakon prvog dvočasa učenik: zna razlikuje čiste supstance i smeše; ima spoznaju  hemijskih i fizičkih promenama supstanci; zna da na osnovu osobina supstanci koje ulaze u sastav smeše određuje na koje načine je moguće razdvojiti sastojke date smeše (filtracija, destilacija, itd.); zna da razlikuje hemijske elemente i jedinjenja i zna hemijske simbole većine hemijskih elemenata.

3.čas - Struktura atoma; izotopi; ielativna molekulska masa

4.čas - Elektronski omotači; kovalentna veza; Jonska veza

Nakon drugog dvočasa učenik: može samostalno da određuje broj protona, elektrona i neutrona u nekom atomu; zna šta su izotopi i ume da objasni po čemu se razlikuju izotopi na primeru izotopa vodonika; radi zadatke u kojima se traži određivanje mase i relativne mase atoma i molekula; može na osnovu rasporeda elektrona po elektronskim omotačima da odredi u kojoj periodi i grupi PSE se nalazi dati element; može na primerima jedinjenja da odredi tip veze u molekulu.

5.čas – Procentni sastav rastvora; rastvorljivost; hemijske reakcije – analiza i sinteza

6.čas – Hemijske jednačine; količina supstance; stehiometrija

Nakon trećeg dvočasa učenik može da: razlikuje rastvore i rastvarače; odredi procentni sastav rastvora; piše hemijske jednačine na osnovu hemijskih reakcija (promena); razlikuje količinu supstance od mase supstance; izjednačava hemijske jednačine i rešave zadatke.

7.čas - Svojstva nemetala; Oksidi; Neorganske kiseline; Metali; Oksidi metala; Baze; Soli

8.čas - Ugljovodonici; Benzen; Alkoholi; Aldehidi i ketoni; Biološki važna jedinjenja

Nakon četvrtog dvočasa učenik ima znanje o: razlikovanju vrsta neorganskih jedinjenja (oksida, kiselina, baza, soli); samostalnom pisanju formula jedinjenja i naziva; razlikovanju organskih od neorganskih jedinjenja; pisanju formula alkana, alkena, alkina, i njihovih reakcija; dobijanju alkohola, aldehida i ketona; razlikovanju neorganskih od organskih kiselina; strukturama ugljenih hidrata, proteina, vitamina, masti i ulja.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Geografija

Pun naziv kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Geografija)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz geografije (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Prelaze se Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete i rešavaju se zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa: 

Teme su: orijentacija; načini predstavljanja Zemljine površine (globus i geografska karta); geografske i dopunske elementne karte; nebeska tela u Sunčevom sistemu; oblik i kretanje Zemlje; Zemljine sfere; stanovništvo i naselja; privreda (delatnosti i grane); prirodne i društvene odlike našeg kontinenata i naše zemlje; određivanje strana sveta u prostoru i na geografskoj karti; određivanje položaja mesta i tačaka na geografskoj karti; objašnjavanje geografskih činjenica koje su su prikazane modelom, slikom, grafikom, tabelom ili shemom; prikazivanje geografskih podataka na nemoj karti; nebeska tela i njihova kretanja; objašnjavanje geografskih činjenica i odnosa u Zemljinim sferema; razlikovanje i objašnjavanje kretanja stnovništva i njegove strukture; međunarodne organizacije u svetu (UNICEF,UN,UNESCO); prirodne i društvene odlike naše države i njene geografske regije; prirodne i društvene odlike kontinenta i njihove geograske regije; prostorne (topografske) i kauzalne veze geografskih činjenica na osnovu analize geografske karti; dimenzije Zemlje i posledice Zemljinog oblika i njenih kretanja; fizičko-geografske zakonitosti u geografskom omotaču (klimatska i biogeografska zonalnost) kao i mere za zaštitu, obnovu i unapređivanje; uticaj prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj stanovništva i naselja, kao i privrede i privrednih delatnosti; geografske veze i zakonitosti na vanevropskim kontinentima; geografske regije.

 

Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere

Istorija

Pun naziv kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Istorija)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa: 

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz istorije (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Prelaze se Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete i rešavaju se zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa: 

Teme kursa su: osnovne vremenske odrednice; istorijski periodi i njihov redosled; podela na praistoriju i istoriju; osnovni pojmovi iz istorije civilizacije; najvažniji pojmovi iz nacionalne i opšte istorije; uzroci i posledice najvažnijih pojava iz prošlosti; prepoznavanje istorijskih pojava, događaja i ličnosti na osnovu karakterističnih istorijskih izvora; razlikovanje između tekstualnih istorijskih izvora i drugih tekstova poznatih učeniku, koji govore o istim istoriskim pojavama; prepoznavanje jednostavnih i karakterističnih istorijskih informacija u formi slika; čitanje jednostavnih i karakterističnih istorijskih informacija u formi istorijske karte, tabele ili grafikona; povezanost nacionalne, regionalne i svetske istorije; uzroci i posledice važnih istorijskih fenomena u nacionalnoj istoriji, kao i važnih istorijskih prekratnica iz opšte istorije; primena znanja iz istorijske hronologije; objašnjavanje specifičnosti važnih istorijskih pojmova i primena u odgovarajućem istorijskom kontekstu; selekcija i relevantnost istorijskih izvora. 


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.

Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere.