Priprema za malu maturu

Položite prijemni bez po muke!

U jednom kursu, na jednom mestu, pripremite se za polaganje prijemnog ispita za srednju školu. Matematika, srpski jezik, fizika, hemija, biologija, geografija, istorija - ciljano i efikasno, sa stručnim predavačima iz tih oblasti - mala matura nikada nije bila bezbrižnija. Mi definišemo mapu puta - tako da stignete da pripremite prijemni od početka do kraja, i bez stresa ostvarite upis željene srednje škole.

Kursevi uključeni u ponudu

Pun naziv kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Matematika)


Trajanje: 24-32 časa po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz matematike podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica gradiva za osnovnu školu, rešavanje zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete, rešavanje zadataka sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa:

Teme su podeljene na tri nivoa (osnovni, srednji i napredni) i one obuhvataju: brojeve i operacije sa njima, algebru i funkciju, geometriju, merenje i obradu podataka.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama, interaktivna nastava, grupni i samostalni rad.


Provere znanja:

Domaći zadaci i pismene provere.

Pun naziv kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Srpski jezik)


Trajanje: 24 časa po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz srpskog jezika i književnosti podrazumeva rešavanje Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete, obnavljanje svih nastavnih jedinica koje se u njoj nalaze.


Teme kursa:

Teme su podeljene na tri nivoa: osnovni, srednji i napredni, a teme kursa su: veština čitanja i razumevanje pročitanog; pisano izražavanje; gramatika, leksika, narodni i književni jezik; književnost.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici ce moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Fizika)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz fizike (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica šestog, sedmog i osmog razreda, rešavanje Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete, rešavanje zadataka sa prijemnih ispita prethodnih godina. Učenik se motiviše da aktivno učestvuje u procesu učenja, daje se podsticaj za izražavanje ideja i mišljenja i ukazuje se na načine rešavanja kvalitativnih i kvantitativnih zadataka.


Teme kursa:

Teme kursa su: merenje, ravnomerno pravolinijsko kretanje, ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje, sila, masa i gustina, pritisak čvrstih tela i tečnosti, ravnoteža, rad, energija, snaga, toplotne pojave, oscilatorno i talasno kretanje, svetlosne pojave, električno i magnetno polje, električna struja, osnovi atomske i nuklearne fizike.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Biologija)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz biologije (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Prelaze se Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete i rešavaju se zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa:

Teme kursa su: osobine živih bića; grupisanje živih bića; delovi ćelije; razlike među ćelijama; jednoćelijski i višećelijski organizmi; jednoćelijske eukarije; carstvo životinja, deoba ćelija, DNK i geni; pravila nasleđivanja; nivoi organizacije i građe tela; dokazi evolucije; ekologija i ekološki faktori; populacija, biocenoza, ekosistem; biodevirzitet; sistemi organa kod čoveka; bolesti zavisnosti.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Priprema za polaganje kombinovanog testa - hemija


Trajanje kursa: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa:

Grupni časovi (3-5 učenika)

1.čas - Materija; supstance; Smeše; promene supstanci

2.čas - Razdvajanje sastojaka smeše; hemijski elementi i jedinjenja

Nakon prvog dvočasa učenik: zna razlikuje čiste supstance i smeše; ima spoznaju hemijskih i fizičkih promenama supstanci; zna da na osnovu osobina supstanci koje ulaze u sastav smeše određuje na koje načine je moguće razdvojiti sastojke date smeše (filtracija, destilacija, itd.); zna da razlikuje hemijske elemente i jedinjenja i zna hemijske simbole većine hemijskih elemenata.

3.čas - Struktura atoma; izotopi; ielativna molekulska masa

4.čas - Elektronski omotači; kovalentna veza; Jonska veza

Nakon drugog dvočasa učenik: može samostalno da određuje broj protona, elektrona i neutrona u nekom atomu; zna šta su izotopi i ume da objasni po čemu se razlikuju izotopi na primeru izotopa vodonika; radi zadatke u kojima se traži određivanje mase i relativne mase atoma i molekula; može na osnovu rasporeda elektrona po elektronskim omotačima da odredi u kojoj periodi i grupi PSE se nalazi dati element; može na primerima jedinjenja da odredi tip veze u molekulu.

5.čas – Procentni sastav rastvora; rastvorljivost; hemijske reakcije – analiza i sinteza

6.čas – Hemijske jednačine; količina supstance; stehiometrija

Nakon trećeg dvočasa učenik može da: razlikuje rastvore i rastvarače; odredi procentni sastav rastvora; piše hemijske jednačine na osnovu hemijskih reakcija (promena); razlikuje količinu supstance od mase supstance; izjednačava hemijske jednačine i rešave zadatke.

7.čas - Svojstva nemetala; Oksidi; Neorganske kiseline; Metali; Oksidi metala; Baze; Soli

8.čas - Ugljovodonici; Benzen; Alkoholi; Aldehidi i ketoni; Biološki važna jedinjenja

Nakon četvrtog dvočasa učenik ima znanje o: razlikovanju vrsta neorganskih jedinjenja (oksida, kiselina, baza, soli); samostalnom pisanju formula jedinjenja i naziva; razlikovanju organskih od neorganskih jedinjenja; pisanju formula alkana, alkena, alkina, i njihovih reakcija; dobijanju alkohola, aldehida i ketona; razlikovanju neorganskih od organskih kiselina; strukturama ugljenih hidrata, proteina, vitamina, masti i ulja.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Geografija)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz geografije (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Prelaze se Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete i rešavaju se zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa:

Teme su: orijentacija; načini predstavljanja Zemljine površine (globus i geografska karta); geografske i dopunske elementne karte; nebeska tela u Sunčevom sistemu; oblik i kretanje Zemlje; Zemljine sfere; stanovništvo i naselja; privreda (delatnosti i grane); prirodne i društvene odlike našeg kontinenata i naše zemlje; određivanje strana sveta u prostoru i na geografskoj karti; određivanje položaja mesta i tačaka na geografskoj karti; objašnjavanje geografskih činjenica koje su su prikazane modelom, slikom, grafikom, tabelom ili shemom; prikazivanje geografskih podataka na nemoj karti; nebeska tela i njihova kretanja; objašnjavanje geografskih činjenica i odnosa u Zemljinim sferema; razlikovanje i objašnjavanje kretanja stnovništva i njegove strukture; međunarodne organizacije u svetu (UNICEF,UN,UNESCO); prirodne i društvene odlike naše države i njene geografske regije; prirodne i društvene odlike kontinenta i njihove geograske regije; prostorne (topografske) i kauzalne veze geografskih činjenica na osnovu analize geografske karti; dimenzije Zemlje i posledice Zemljinog oblika i njenih kretanja; fizičko-geografske zakonitosti u geografskom omotaču (klimatska i biogeografska zonalnost) kao i mere za zaštitu, obnovu i unapređivanje; uticaj prirodnih i društvenih faktora na razvoj i razmeštaj stanovništva i naselja, kao i privrede i privrednih delatnosti; geografske veze i zakonitosti na vanevropskim kontinentima; geografske regije.

Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere

Pun naziv kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu (Istorija)


Trajanje: 8 časova po 45 minuta


Opis kursa:

Priprema prijemnog ispita za upis u srednju školu iz istorije (kombinovani test) podrazumeva obnavljanje svih nastavnih jedinica petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Prelaze se Zbirke zadataka koje je propisalo Ministarstvo prosvete i rešavaju se zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.


Teme kursa:

Teme kursa su: osnovne vremenske odrednice; istorijski periodi i njihov redosled; podela na praistoriju i istoriju; osnovni pojmovi iz istorije civilizacije; najvažniji pojmovi iz nacionalne i opšte istorije; uzroci i posledice najvažnijih pojava iz prošlosti; prepoznavanje istorijskih pojava, događaja i ličnosti na osnovu karakterističnih istorijskih izvora; razlikovanje između tekstualnih istorijskih izvora i drugih tekstova poznatih učeniku, koji govore o istim istoriskim pojavama; prepoznavanje jednostavnih i karakterističnih istorijskih informacija u formi slika; čitanje jednostavnih i karakterističnih istorijskih informacija u formi istorijske karte, tabele ili grafikona; povezanost nacionalne, regionalne i svetske istorije; uzroci i posledice važnih istorijskih fenomena u nacionalnoj istoriji, kao i važnih istorijskih prekratnica iz opšte istorije; primena znanja iz istorijske hronologije; objašnjavanje specifičnosti važnih istorijskih pojmova i primena u odgovarajućem istorijskom kontekstu; selekcija i relevantnost istorijskih izvora.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.

Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.