Engleski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju, uz prethodnu proveru znanja

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik A1 (BEGINNER)


Trajanje: 70 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo A1 definiše se kao niži osnovni nivo (Beginner). 


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 10 zasebnih celina u kojima su podjednako zastupljene sve relevantne jezičke veštine. Celine obuhvataju: osnovne izraze u komunikaciji prilikom predstavljanja sebe i upoznavanja sa drugima; množinu imenica, glagole to be i have(got), glagolska vremena poput prostog sadašnjeg i sadašnjeg trajnog vremena (Simple Present Tense, Present Progressive), prisvojne prideve i zamenice, kao i druga jezička sredstva za izražavanje prisvojnosti u engleskom (possessive determiners), modalne glagoli can i can’t, prosto prošlo vreme (Simple Past Tense) i načine za izražavanje planirane budućnosti (be going to, Present Continuous for the future).  


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  

Ishodi učenja: 

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da samostalno sklapa osnovne izraze i rečenice, prepoznaje i razume reči i izraze iz svakodnevne komunikacije i da se pismeno izražava u meri koja podrazumeva pisanje kratkog pasusa, razglednica ili neformalnog imejla. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik A2 (ELEMENTARY)


Trajanje: 70 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo A2 definiše se kao viši osnovni nivo (Elementary). 


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 12 zasebnih celina u kojima su podjednako zastupljene sve relevantne jezičke veštine. Učenik se detaljnije upoznaje sa određenim i neodređenim članovima; upotpunjuju se znanja o građenju sadašnjeg i prošlog vremena (upitni oblici u kombinaciji sa upitnim rečima), stiču se saznanja o nepravilnim glagolima. U domenu vokabulara, obrađuju se sledeće teme: jezici, države, nacionalnosti; reči koje se odnose na porodicu i odnose među njima; osnovni pridevi za opisivanje fizičkog izgleda; prostorije u kući i delovi nameštaja; snalaženje u kupovini; sportovi i sportske aktivnosti. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.   


Ishodi učenja: 

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da razume rečenice i ustaljene izraze kada daje informacije o sebi, svojoj porodici, bližoj okolini ili pri snalaženje u kupovini, kao i traženju i pružanju jednostavnih informacija. Steći će sposobnost sporazumevanja u rutinskim situacijama i jednostavnoj i direktnoj, svakodnevnoj interakciji sa drugima, kao i sposobnost da napiše kraći tekst (npr. o sebi, svojoj porodici i prijateljima, poslu ili interesovanjima). 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik B1 (INTERMEDIATE) 


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo B1 definiše se kao srednji nivo (Intermediate). 


Teme kursa:

Gradivom nivoa B1 pokrivene su sledeće tematske jedinice: načini za izražavanje budućnosti, sadašnji prošli particip, gerund (odnosno klauze), modalni glagoli za izražavanje sposobnosti, za traženje/davanje dozvole, pogodbene rečenice, pasivne rečenice; imenice i glagoli sa istim oblikom i njihovo razumevanje u kontekstu, građenje prideva, priloga i imenica upotrebom prefiksa i sufiksa. Veštine usmene komunikacije stiču se kroz story telling i obuhvata traženje i davanje uputstava pri snalaženju u prostoru, opisivanje vremenskih prilika, ličnih preferencija, sportova i drugih aktivnosti koje obavljamo. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  

Ishodi učenja: 

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da se snađe u većini svakodnevnih situacija, da raspravlja o poznatim ili ličnim temama i umeće da se izrazi jednostavnim, povezanim govorom. Moći će samosatalno da iskaže svoje mišljenje i obrazloži ga, opiše ili prepriča pročitanu knjigu  (ili pogledan film) i da izveštava o iskustvima i rezultatima. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo B2 podrazumeva viši srednji nivo (Upper-inermediate) na kojem se polaznik osposobljava da jezik upotrebljava pravilno, govori tečno i da se pisano i usmeno sporazumeva na izrazito visokom nivou. 


Teme kursa:

Gradivo nivoa B2 podrazumeva sva složena sadašnja, buduća i prošla vremena, sve vrste kondicionalnih (pogodbenih) rečenica, preciznu upotrebu modalnih glagola, upravni i neupravni govor, pasivne konstrukcije u različitim glagolskim vremenima, kao i pasivno-uzročne konstrukcije sa glagolima have i get. Veštine pisanja razvijaju se kroz najrazličitije teme, kao što su pisanje formalnih i neformalnih pisama i/ili imejlova na određene teme (pisma preporuke, upućivanje žalbi, eseji u kojima se izražavaju stavovi, slaganja/neslaganja sa iznetim argumentima, itd.). Na ovom nivou, učenici se detaljnije upoznaju sa jezičkim i kulturološkim razlikama između britanske i američke varijante engleskog jezika, kao dva najzastupljenija varijeteta. Frazni glagoli, kolokacije sa najzastupljenijim glagolima u engleskom jeziku, kao i tehnike za izgrađivanje tečnog govora sa jasno povezanim idejama deo su plana i programa učenja engleskog na ovom nivou. 

Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  


Ishodi učenja: 

Po završetku kursa, učenik će biti sposoban da razume složene tekstove u vezi s konkretnim i apstraktnim konceptima. Moći će da se sporazumeva sa drugim govornicima tečno i spontano, umeće da se pisano izražava na kompleksnije teme, izražava svoje stavove i izlaže argumente „za i protiv”. Naučene jezičke veštine i tehnike omogući će učeniku da: razume složene kontekste, lako i precizno identifikuje njihove ključne ideje, rezimira (usmeno ili u pisanom obliku), uspešno primeni tehnike efektivnog slušanja, i klasifikuje i sistematizuje ključne informacije, te ih primeni u analizi i diskusiji.  


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik C1 (ADVANCED) 


Trajanje: 90 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo C1 definiše se kao napredni nivo jezika (Advanced). 


Teme kursa:

Gradivo obuhvata složena jezička sredstva za izražavanje hipotetičkih ideja, verovatnoća i pretpostavki, upotrebu infinitivnih i participskih klauza, tehnike poređenja i kontrastiranja ideja, načine za izražavanje buduće radnje; formalni i neformalni govor, kompleksne idiomatske fraze i prefikse i sufikse za građenje različitih vrsta reči (imenice, pridevi, prilozi, glagoli). Pisana komunikacija podrazumeva pisanje prikaza, sažetaka i eseja u kojima se izražavaju stavovi „za ili protiv”, kao i pisanje novinskih članaka. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Po završetku kursa, učenik će moći da razume zahtevne i složene tekstove na konkretne i apstraktne teme, kao i da identifikuje ideje koje nisu na prvi pogled vidljive ili direktno spomenute. Nivo C1 podrazumeva godine aktivnog i predanog učenja engleskog jezika, iz čega proizilazi da je relativno mali broj polaznika u stanju da ga dosegne, u kratkom vremenskom razdoblju. Kompetencije i veštine koje se stiču na ovom nivou su složene i omogućavaju da se čitaju i razumeju složeni stručni i tehnički tekstovi, komunicira tečno sa preciznim i adekvatnim odabirom jezičkih sredstava, uz aktivnu upotrebu akademskih izraza, idioma, frazalnih glagola itd. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik C2 (PROFICIENCY


Trajanje: 90 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo C2 definiše se kao najviši nivo znanja engleskog jezika koji osoba može da stekne, a da joj to nije maternji jezik. 


Teme kursa:

Ovaj kurs je zapravo miks različitih sadržaja koji drže pažnju polaznika. Brojne interaktivne lekcije u kursu su podeljene po modulima i sadrže kratke testove i testove napredovanja nakon svake lekcije, ali i svakog modula, bogate video i audio materijale, igrice, pitalice, ukrštenice itd. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Kako je ovo najviši nivo poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika čija obuka se vrši prema navedenim pravilima, to podrazumeva da kandidat može praktično sve što čuje i pročita lako da razume. Takođe, kandidat može i potpuno spontano, tečno i vrlo precizno da izrazi svoje mišljenje o bilo kojoj temi, te da u složenijim konverzacijama pokaže smisao za razlikovanje finesa, ali i da zasmeje sagovornika, vešto koristeći svoja znanja ovog jezika. U potpunosti je sposoban da bez ikakve zadrške, sasvim jasno izrazi svoje mišljenje o nečemu, te da navede razloge za njega, kao i da čita i najsloženije tekstove različite vrste koji su napisani na engleskom jeziku. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik za srednju školu


Trajanje: 16 časova mesečno od 45 minuta


Opis kursa: 

Engleski jezik za učenike srednjih škola se izvodi prateći program koji učenici rade u srednjim školama. Prelaze se i obnavljaju sve nastavne jedinice koje su učenici radili na časovima u školi. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće koje imaju. 


Teme kursa:

Teme kursa se određuju prateći propisane udžbenike i program za srednje škole. Vežba se razumevanje pročitanog; gramatika; usmeno izražavanje/konverzacija; pisano izražavanje.


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika ili časovi 1:1.

Ishodi učenja: 

Učenici će moći da se snađu u većini svakodnevnih situacija, da raspravljaju o poznatim ili ličnim temama. Moći će da iskažu svoje mišljenje i obrazlože ga, da prepričaju pročitanu knjigu ili pogledan film.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Pravni engleski jezik


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Engleski jezik za pravnike, advokate, studente prava i sve one koji žele da prošire svoje znanje engleskog iz ove oblasti.


Teme kursa:

Ovaj kurs pokriva teme prava društava, radno pravo, trgovačko pravo, ugovori, nekretnine i intelektualno vlasništvo. Naučićete kako da, na engleskom jeziku, koristeći ispravnu terminologiju, pripremite pravne prezentacije, rasprave, ugovore, statute i pravna mišljenja.


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Polaznici će naučiti kako da uspešno učestvuju na poslovnim sastancima, poboljšaće svoje prezentacijske veštine, proširiće svoj vokabular vezan za pravnu terminologiju i poboljšaće svoju pisanu komunikaciju na stranom jeziku.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik u medicini


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Ovaj kurs engleskog jezika je namenjen kvalifikovanim lekarima, stomatolozima, farmaceutima,  studentima medicinskih nauka i svima onima koji žele da prošire svoje znanje engleskog jezika iz ove oblasti. 


Teme kursa:

Na kursu Engleski jezik u medicini uči se medicinski vokabular, idiomi i terminologija, medicinske skraćenice, o odnosu pacijent – lekar, razumevanje medicinskih izveštaja i proučavanje slučajeva. Takođe usavršavaju se i kompleksnije rečenične strukture. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Polaznici će naučiti kako da uspešno komuniciraju sa pacijentima i kolegama na engleskom jeziku,  da razgovaraju o dijagnozama i tretmanima i da daju stručno mišljenje. Naučiće i da razumeju medicinsku dokumentaciju i da beleže informacije o istoriji bolesti i simptomima.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

IT engleski jezik


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Kurs engleskog jezika namenjen IT stručnjacima kao i svima onima koji žele da prošire svoje znanje engleskog jezika u vezi ove oblasti. Fokusira se na savladavanje vokabulara i izraza koji su neophodni za uspešnu komunikaciju u sferi informacionih tehnologija.


Teme kursa:

Teme koje se obrađuju na časovima su iz oblasti interneta, programiranja, operativnih i informacionih sistema, računarskih mreža, transfera i bezbednosti podataka…


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Učesnici će naučiti kako da samostalno koriste stručnu literaturu na engleskom jeziku, kako da se snađu u uobičajenim komunikacijskim situacijama i kako da na odgovarajući način učestvuju  u razmeni informacija i mišljenja vezanih za struku.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Kursevi Engleskog jezika prilagođeni Vašem znanju

Da li želite da unapredite svoje znanje engleskog jezika ili da počnete učiti od početka? Ne brinite, imamo pravi kurs za vas! U ponudi su opšti kursevi  sledećih novoa znanja:

A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Zanima vas engleski jezik u medicini ili pravni engleski jezik? Možda želite da poboljšate svoje konverzacijske veštine? Naši specijalizovani kursevi nude vam mogućnost da steknete temeljnije znanje u oblastima koje vas zanimaju. Nudimo vam:

Specijalizovani kurseve. Medicinski engleski, Engleski jezik za pravnike, kao i  Konverzacijske kurseve od novoa B2

Pridružite nam se i krenite putem uspeha u učenju engleskog jezika. Naši profesori vam stoje na raspolaganju, bez obzira na to da li želite da steknete osnovno razumevanje jezika ili postanete napredni govornik. Pogledajte našu ponudu kurseva i odaberite onaj koji najbolje odgovara vašim ciljevima.

Pridružite Nam Se Danas i Unapredite Vaše Znanje Engleskog Jezika


Kontakirajte nas i obezbedite svoje mesto na kursu.