Engleski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju

Odaberite odgovarajući kurs u skladu sa vašim nivoom znanja, koji možete saznati na osnovu ulaznog testiranja. U ponudi su kursevi nivoa: A1, A2, B1, B2 i C1.

Pun naziv kursa:

Redovan kurs opšteg engleskog jezika, nivo A1 (BEGINNER)


Trajanje: 48 časova po 90 minuta


Opis kursa:

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo A1 definiše se kao niži osnovni nivo (Beginner).


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 10 zasebnih celina u kojima su podjednako zastupljene sve relevantne jezičke veštine. Celine obuhvataju: osnovne izraze u komunikaciji prilikom predstavljanja sebe i upoznavanja sa drugima; množinu imenica, glagole to be i have(got), glagolska vremena poput prostog sadašnjeg i sadašnjeg trajnog vremena (Simple Present Tense, Present Progressive), prisvojne prideve i zamenice, kao i druga jezička sredstva za izražavanje prisvojnosti u engleskom (possessive determiners), modalne glagoli can i can’t, prosto prošlo vreme (Simple Past Tense) i načine za izražavanje planirane budućnosti (be going to, Present Continuous for the future).


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja:

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da samostalno sklapa osnovne izraze i rečenice, prepoznaje i razume reči i izraze iz svakodnevne komunikacije i da se pismeno izražava u meri koja podrazumeva pisanje kratkog pasusa, razglednica ili neformalnog imejla.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Redovan kurs opšteg engleskog jezika, nivo A2 (ELEMENTARY)


Trajanje: 48 časova po 90 minuta


Opis kursa:

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo A2 definiše se kao viši osnovni nivo (Elementary).


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 12 zasebnih celina u kojima su podjednako zastupljene sve relevantne jezičke veštine. Učenik se detaljnije upoznaje sa određenim i neodređenim članovima; upotpunjuju se znanja o građenju sadašnjeg i prošlog vremena (upitni oblici u kombinaciji sa upitnim rečima), stiču se saznanja o nepravilnim glagolima. U domenu vokabulara, obrađuju se sledeće teme: jezici, države, nacionalnosti; reči koje se odnose na porodicu i odnose među njima; osnovni pridevi za opisivanje fizičkog izgleda; prostorije u kući i delovi nameštaja; snalaženje u kupovini; sportovi i sportske aktivnosti.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  


Ishodi učenja:

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da razume rečenice i ustaljene izraze kada daje informacije o sebi, svojoj porodici, bližoj okolini ili pri snalaženje u kupovini, kao i traženju i pružanju jednostavnih informacija. Steći će sposobnost sporazumevanja u rutinskim situacijama i jednostavnoj i direktnoj, svakodnevnoj interakciji sa drugima, kao i sposobnost da napiše kraći tekst (npr. o sebi, svojoj porodici i prijateljima, poslu ili interesovanjima).


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Redovan kurs opšteg engleskog jezika,nivo B1 (INTERMEDIATE)


Trajanje: 48 časova po 90 minuta


Opis kursa:

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo B1 definiše se kao srednji nivo (Intermediate).


Teme kursa:

Gradivom nivoa B1 pokrivene su sledeće tematske jedinice: načini za izražavanje budućnosti, sadašnji prošli particip, gerund (odnosno klauze), modalni glagoli za izražavanje sposobnosti, za traženje/davanje dozvole, pogodbene rečenice, pasivne rečenice; imenice i glagoli sa istim oblikom i njihovo razumevanje u kontekstu, građenje prideva, priloga i imenica upotrebom prefiksa i sufiksa. Veštine usmene komunikacije stiču se kroz story telling i obuhvata traženje i davanje uputstava pri snalaženju u prostoru, opisivanje vremenskih prilika, ličnih preferencija, sportova i drugih aktivnosti koje obavljamo.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja:

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da se snađe u većini svakodnevnih situacija, da raspravlja o poznatim ili ličnim temama i umeće da se izrazi jednostavnim, povezanim govorom. Moći će samosatalno da iskaže svoje mišljenje i obrazloži ga, opiše ili prepriča pročitanu knjigu (ili pogledan film) i da izveštava o iskustvima i rezultatima.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Redovan kurs opšteg engleskog jezika, nivo B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

Trajanje: 48 časova po 90 minuta


Opis kursa:

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo B2 podrazumeva viši srednji nivo (Upper-inermediate) na kojem se polaznik osposobljava da jezik upotrebljava pravilno, govori tečno i da se pisano i usmeno sporazumeva na izrazito visokom nivou.


Teme kursa:

Gradivo nivoa B2 podrazumeva sva složena sadašnja, buduća i prošla vremena, sve vrste kondicionalnih (pogodbenih) rečenica, preciznu upotrebu modalnih glagola, upravni i neupravni govor, pasivne konstrukcije u različitim glagolskim vremenima, kao i pasivno-uzročne konstrukcije sa glagolima have i get. Veštine pisanja razvijaju se kroz najrazličitije teme, kao što su pisanje formalnih i neformalnih pisama i/ili imejlova na određene teme (pisma preporuke, upućivanje žalbi, eseji u kojima se izražavaju stavovi, slaganja/neslaganja sa iznetim argumentima, itd.). Na ovom nivou, učenici se detaljnije upoznaju sa jezičkim i kulturološkim razlikama između britanske i američke varijante engleskog jezika, kao dva najzastupljenija varijeteta. Frazni glagoli, kolokacije sa najzastupljenijim glagolima u engleskom jeziku, kao i tehnike za izgrađivanje tečnog govora sa jasno povezanim idejama deo su plana i programa učenja engleskog na ovom nivou.

Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.


Ishodi učenja:

Po završetku kursa, učenik će biti sposoban da razume složene tekstove u vezi s konkretnim i apstraktnim konceptima. Moći će da se sporazumeva sa drugim govornicima tečno i spontano, umeće da se pisano izražava na kompleksnije teme, izražava svoje stavove i izlaže argumente „za i protiv”. Naučene jezičke veštine i tehnike omogući će učeniku da: razume složene kontekste, lako i precizno identifikuje njihove ključne ideje, rezimira (usmeno ili u pisanom obliku), uspešno primeni tehnike efektivnog slušanja, i klasifikuje i sistematizuje ključne informacije, te ih primeni u analizi i diskusiji.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene provere.

Pun naziv kursa:

Redovan kurs opšteg engleskog jezika, nivo C1 (ADVANCED)


Trajanje: 48 časova po 90 minuta


Opis kursa:

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo C1 definiše se kao napredni nivo jezika (Advanced).


Teme kursa:

Gradivo obuhvata složena jezička sredstva za izražavanje hipotetičkih ideja, verovatnoća i pretpostavki, upotrebu infinitivnih i participskih klauza, tehnike poređenja i kontrastiranja ideja, načine za izražavanje buduće radnje; formalni i neformalni govor, kompleksne idiomatske fraze i prefikse i sufikse za građenje različitih vrsta reči (imenice, pridevi, prilozi, glagoli). Pisana komunikacija podrazumeva pisanje prikaza, sažetaka i eseja u kojima se izražavaju stavovi „za ili protiv”, kao i pisanje novinskih članaka.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja:

Po završetku kursa, učenik će moći da razume zahtevne i složene tekstove na konkretne i apstraktne teme, kao i da identifikuje ideje koje nisu na prvi pogled vidljive ili direktno spomenute. Nivo C1 podrazumeva godine aktivnog i predanog učenja engleskog jezika, iz čega proizilazi da je relativno mali broj polaznika u stanju da ga dosegne, u kratkom vremenskom razdoblju. Kompetencije i veštine koje se stiču na ovom nivou su složene i omogućavaju da se čitaju i razumeju složeni stručni i tehnički tekstovi, komunicira tečno sa preciznim i adekvatnim odabirom jezičkih sredstava, uz aktivnu upotrebu akademskih izraza, idioma, frazalnih glagola itd.


Provere znanja:

Domaći zadaci i pismene provere.