Ruski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju

Odaberite odgovarajući kurs u skladu sa vašim nivoom znanja, koji možete saznati na osnovu ulaznog testiranja. U ponudi su kursevi nivoa: A1, A2, B1 i B2, koji se realizuju kao intenzivni ili poluintenzivni. Takođe je u ponudi kurs poslovnog ruskog jezika i prevođenja. Takođe nudimo i poseban program učenja ruskog jezika za najmlađe.

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa:

Ruski jezik A1


Trajanje kursa: 70 časova od 45 minuta (veći broj sastanaka nedeljno)


Opis kursa:

Polaznici rade na osnovu knjige Žili bыli (za početnike) i radne sveske istog naziva. U materijal ulazi i dodatni materijal koji nastavnik šalje učenicima elektronskom poštom i koji podrazumeva u najvećoj meri dodatne vežbe, kao i audio i video snimke. Na kursu se učenik upoznaje sa osnovama pismenosti ruskog jezika (azbuka, pravila čitanja i izgovora), obrađuju se teme koje su vezane za svakodnevicu, radi se na razumevanju prostih tekstova i odgovaranju na pitanja iz istih,


Teme kursa:

Gradivo obuhvata raznovrsne teme: rusko pismo; pravila izgovora i čitanja; osnovne jezičke konstrukcije za sporazumevanje u svakodnevnom životu; teme iz svakodnevnog života posle kojih učenik ovladava tom leksikom; čitanje i razumevanje pročitanog teksta; osnovne gramatičke strukture koje su neophodne za pravilno sporazumevanje.


Način organizovanja nastave:

Radi se u malim grupama od 3-5 polaznika.


Ishodi učenja:

Učenik sa usvojenim gradivom ovladva određenim leksičkim znanjem koje mu omogućava da piše samostalno sastave na datu temu i da se sporazume u najprostijim situacijama.

Provere znanja:

Provere znanja uključuju: domaće zadake iz radne sveske ili dodatnog materijala; samostalno pisanje sastava od 60-100 reči na zadatu temu; povremene provere znanja; usmena komunikacija na zadatu temu.

Pun naziv kursa:

Ruski jezik A2


Trajanje kursa: 70 časova od 45 minuta (veći broj sastanaka nedeljno)


Opis kursa:

Kurs je pedviđen za polaznike koji ovladavaju znanjem ruskog jezika na nivou A2. Učenici na kursu dograđuju svoje već postojeće znanje, dovode svoju sposobnost komunikacije na viši nivo, što podrazumeva korišćenje složenijih jezičkih konstrukcija za sporazumevanje. Na kursu je najveći akcenat na bogaćenju vokabulara i s tim u vezi, učenik uči da sam koristi rečnik i prevodi samostalno tekstove na času ili za domaći.


Teme kursa:

Obrađuju se teme složenijeg tipa i širi se leksičko znanje. Vežba se čitanje i razumevanje tekstova na teme vezane za svakodnevicu, ali i za određene aktuelne teme (kultura, politika, žurnalistika).Smatra se da je učenik ovladao već određenim znanjem te se prelazi na razumevanje odlušanog teksta (audio video snimci).Obrađuje se kompletna gramatika ruskog jezika gde će učenik naučiti na konkretnim zadacima da iskoristi određene forme po pravilima.


Način organizovanja nastave:

Radi se u malim grupama, a od materijala se koriste udžbenik i radna sveska sa dodatnim materijalom koji nastavnik šalje elektronskom poštom.


Ishodi učenja:

Učenici će moći da koriste složenije jezičke konstrukcije za sporazumevanje, kao i da pišu samostalno na datu temu.

Provere znanja:

Provere znanja uključuju: domaće zadake iz radne sveske ili dodatnog materijala; samostalno pisanje sastava na zadatu temu; povremene provere znanja; usmena komunikacija na zadatu temu.

Pun naziv kursa:

Ruski jezik B1


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta (veći broj sastanaka nedeljno)


Opis kursa:

Kako bi učenik ovladao jezičkim znanjem na nivou B1 potrebno je znanje na prethodnim nivoima A1 i A2. Na ovom kursu učenik ovladava u potpunosti leksičkim znanjem na temu svakodnevnih događaja i aktivnosti. Učenik se osposobljava da svaku situaciju razume i na nju odgovori, kao i da da svoje mišljenje i sud.


Teme kursa:

Učenik uči da samostalno piše sastave na zadate teme u kojima neće samo opisati radnju u skladu sa naučenim leksičkim i gramatičkim formama nego i u sastavima daje i svoju ocenu, osećanje i stav što je rezultat samostalnog razmišljanja na ruskom jeziku. Sastav učenika neće biti manjeg obima od 300 reči. Razumevanje teksta podrazumeva i usmenu diskusiju o tekstu gde učenik, na osnovu naučenog na kursu, pokazuje da vlada svim jezičkim sredstvima predviđenim za ovaj nivo jezika. Učenik na kursu uči da na osnovu pročitanog teksta zna da prepriča svojim rečima u kontinuitetu događaj iz istog. Akcenat je na: potpunom razumevanju odslušanog ili pročitanog od strane učenika, kontinuitetu u iznošenju stavova na ruskom jeziku o datoj temi i preciznosti u korišćenju formi.


Način organizovanja nastave:

Radi se u malim grupama, a od materijala se koriste udžbenik i radna sveska sa dodatnim materijalom koji nastavnik šalje elektronkom poštom.


Ishodi učenja:

Učenik će moći da iznosi stavove na ruskom jeziku o datoj temi uz precizno korišćenje formi, kako usmeno, tako i pismeno.


Provere znanja:

Provere znanja uključuju: domaće zadake iz radne sveske ili dodatnog materijala;samostalno pisanje sastava na zadatu temu; povremene provere znanja; usmena komunikacija na zadatu temu.

Pun naziv kursa:

Ruski jezik B2


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta (veći broj sastanaka nedeljno)


Opis kursa:

Kurs jezika za B2 nivo podrazumeva srednji viši nivo znanja jezika i učenik se posle ovog nivoa smatra dovoljno osposobljenim za rad u firmama gde je potreban ruski za komunikaciju (naravno uz vladanje i stručnim terminima).


Teme kursa:

Učenik u potpunosti na kursu ovladava sposobnostima razumevanja jezika na teme iz svih sfera života, učenik uči da diskutuje, usmenim putem, na te teme i bez ikakvih poteškoća razume svaki detalj teksta. Učenik na ovom nivou proučava i dublje gramatičke forme ruskog jezika koje podrazumevaju izuzetke i participe. Tokom kursa, učenik stiče znanja iz leksike koja se tiče i sfere tehnologije, industrije i poslovne komunikacije. Na osnovu naučenog učenik se osposobljava za pisanje sastava na sve moguće teme i van tema koje se tiču svakodnevice ( npr. stanje berze, ekološka svest, itd.).


Način organizovanja nastave:

Radi se u malim grupama, a od materijala se koriste udžbenik i radna sveska sa dodatnim materijalom koji nastavnik šalje elektronkom poštom.


Ishodi učenja:

Posle ovog kursa učenik će u potpunosti tečno govoriti na ruskom jeziku.

Provere znanja:

Provere znanja uključuju: domaće zadake iz radne sveske ili dodatnog materijala; samostalno pisanje sastava na zadatu temu; povremene provere znanja; usmena komunikacija na zadatu temu.

Pun naziv kursa:

Poslovni ruski jezik


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs obuhvata učenje poslovne komunikacije i prevođenja iste. Uslov za upis na kurs je predznanje ruskog jezika koje je minimalno na nivou B1. Na početku kursa isto to znanje se proverava inicijalnim testom, a zatim se polaznik opredeljuje za određenu sferu poslovne komunikacije (administracija, trgovina, turizam, medicina itd.)


Teme kursa:

Radi se na osposobljavanju polaznika u usmenoj i pismenoj poslovnoj komunikaciji, kao i na razvijanju sposobnosti na polju prevođenja iz te oblasti. Na kursu je akcenat na savremenoj komunikaciji u poslovnom segmentu (slanje internet pošte, organizovanje sastanaka, načini pregovora) i sastavljanju pismene dokumentacije (pravljenje ugovora, poslovnih ponuda, zapisnika, itd.).


Način organizovanja nastave:

Radi se u malim grupama i literatura koja se koristi na kursu je u pdf formatu koju nastavnik šalje kada se polaznik odluči za određenu sferu poslovne komunikacije.


Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa polaznik će imati određeno znanje o savremenoj komunikaciji u poslovnom segmentu i sastavljanju poslovne dokumentacije. Takođe, polaznik dobija i sertifikat na osnovu koga je u potpunosti ovladao poslovnim ruskim jezikom obrađene oblasti.


Provere znanja:

Domaći zadaci i povremene provere znanja.